Zakres usług

Profesjonalne usługi prawnicze z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Kompleksowa, stała i doraźna obsługa podmiotów gospodarczych

 1. Doradztwo prawne w zakresie kontraktowania, w szczególności:
  1. negocjowanie i redagowania umów, w tym z kontrahentami zagranicznymi,
  2. tworzenie ram prawnych współpracy przedsiębiorstw, w tym form współpracy zinstytucjonalizowanej.
 2. Doradztwo prawno-podatkowe, w tym w szczególności:
  1. reprezentacja podatnika w postępowaniu podatkowym i kontrolnym,
  2. reprezentacja podatnika w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  3. bieżąca obsługa i doradztwo w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem.
 3. Reprezentowanie Klientów w sporach z ich kontrahentami w toku negocjacji pozasądowych (ugodowych) oraz zastępstwo procesowe.
 4. Obsługa prawna przekształceń podmiotowych i kapitałowych, podziałów, fuzji i akwizycji przedsiębiorstw, w tym:
  1. przygotowanie i pomoc prawna w realizacja przekształceń i reorganizacji,
  2. due diligence prawne przedsiębiorstw,
  3. projektowanie i negocjowanie dokumentów (umów, uchwał, regulaminów itp.) stanowiących podstawę procesu oraz dalszego funkcjonowania przekształcanych (przejmowanych) przedsiębiorstw.
 5. Tworzenie spółek oraz innych podmiotów, w tym np:
  1. przygotowywanie umów, statutów, uchwał protokołów, regulaminów itp.
  2. obsługa prawna pierwszych zgromadzeń wspólników w powołanych spółkach,
  3. postępowanie rejestracyjne (Krajowy Rejestr Sądowy).
 6. Bieżąca pomoc prawna i zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych.
 7. Uczestnictwo w negocjacjach i rokowaniach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
 8. Sądowa windykacja należności.

Wszechstronne wsparcie prawne dla przedsiębiorców – od umów po reorganizacje

Kancelaria oferuje m.in.:
Wszechstronną obsługę prawną skierowaną do podmiotów gospodarczych, zapewniając wsparcie na różnych płaszczyznach ich działalności. Obejmuje to stałe doradztwo prawne oraz pomoc doraźną, umożliwiając przedsiębiorcom skupienie się na swoich głównych obszarach działania bez niepotrzebnego obciążenia problemami prawnymi.

W zakresie kontraktowania – oferujemy kompleksowe usługi, od negocjacji po redagowanie umów, w tym te zawierane z partnerami zagranicznymi. Zapewniamy wsparcie w tworzeniu optymalnych ram prawnych dla współpracy przedsiębiorstw, w tym form zinstytucjonalizowanej współpracy.

Dostarczamy zindywidualizowane doradztwo prawno-podatkowe, w tym reprezentację podatnika w postępowaniach podatkowych i kontrolnych, a także sądowo-administracyjnych. Zajmujemy się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie rozliczeń z budżetem państwa, zapewniając, zgodność działań z obowiązującymi przepisami.

Klientów reprezentujemy także w sporach z kontrahentami, zarówno na etapie negocjacji pozasądowych, jak i w trakcie postępowań sądowych, obejmującą także sądową windykację należności. Nasze doświadczenie pozwala na skuteczną ochronę interesów naszych klientów i minimalizację ryzyka biznesowego.

W obszarze przekształceń, fuzji, przejęć oraz reorganizacji przedsiębiorstw oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu. Od due diligence, poprzez przygotowanie i negocjowanie niezbędnych dokumentów, aż po pomoc prawną w pierwszych zgromadzeniach wspólników nowo powołanych spółek oraz procedury rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bieżąca pomoc prawna w sprawach pracowniczych – oferujemy doradztwo, zastępstwo procesowe i uczestnictwo w negocjacjach zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy. Nasza działalność jest ukierunkowana na zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego, które umożliwia naszym klientom efektywne i bezpieczne dochodzenie swoich praw oraz ochrony interesów.

Obsługa prawna obrotu i zarządzania nieruchomościami

W tym obszarze, oprócz oczywiście typowej obsługi transakcji nieruchomościami, pomoc prawna obejmuje w szczególności także zagadnienia funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, wsparcie udzielane zarządcom nieruchomości, stosunków między współwłaścicielami itp.

 

Doraźna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym

W tym segmencie Kancelaria zajmuje się reprezentacją podatników w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Nadto Kancelaria podejmuje się dochodzenia zaspokojenia poniesionych szkód majątkowych większych rozmiarów, w pierwszym rzędzie wywołanych bezprawnych lub błędnym działaniem organów publicznych i towarzystw ubezpieczeniowych.

Pełen zakres wsparcia prawnego – nieruchomości, podatki, odszkodowania

W ramach obsługi prawnej obrotu i zarządzania nieruchomościami zapewniamy:

1. Kompleksowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie transakcji nieruchomościami, co obejmuje nie tylko kupno, sprzedaż czy wynajem, ale także bardziej złożone procesy, takie jak due diligence prawne nieruchomości, negocjacje umowne, czy wsparcie w procesach inwestycyjnych związanych z nieruchomościami.

2. Pomoc prawna w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych – doradzamy zarówno zarządcom wspólnot, jak i ich członkom w kwestiach dotyczących prawa wspólnotowego, w tym w zakresie interpretacji przepisów, rozwiązywania konfliktów, a także w zarządzaniu wspólnymi częściami nieruchomości. Wsparcie to może również obejmować pomoc w organizowaniu zgromadzeń wspólnoty, przygotowywaniu odpowiednich uchwał czy też doradztwo w zakresie prowadzenia ewidencji i dokumentacji wspólnoty.

3. Pomoc zarządcom nieruchomości w interpretacji i stosowaniu przepisów prawa, zarządzanie umowami z najemcami, doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów zarządzania nieruchomościami, a także reprezentację przed sądami i innymi organami w sprawach dotyczących nieruchomości.

4. Opracowywanie umów określających zasady współwłasności i korzystania z nieruchomości, reprezentację w sporach między współwłaścicielami, a także wsparcie w procesach sprzedaży części nieruchomości należących do różnych właścicieli.

 

W ramach doraźnej pomocy prawnej udzielanej osobom fizycznym oferujemy:

1. Wsparcie klientów indywidualnych w sytuacjach, które wymagają natychmiastowej interwencji prawnej m.in.:

a) reprezentacja podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej,
b) obrona interesów klientów, zapewniając fachowe doradztwo i skuteczne działania mające na celu rozwiązanie sporów podatkowych, w tym odwołania od decyzji podatkowych, reprezentację w trakcie kontroli skarbowych oraz negocjacje z organami podatkowymi.

W zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody majątkowe kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu dochodzenia roszczeń, począwszy od analizy sprawy, poprzez negocjacje z odpowiedzialnymi podmiotami, aż po reprezentację klienta przed sądami wszystkich instancji.

Działania te wymagają nie tylko dogłębnej wiedzy prawnej, ale również doświadczenia w negocjacjach oraz umiejętności skutecznego działania pod presją czasu, co jest szczególnie istotne w przypadku spraw wymagających szybkiego reagowania. Kancelaria stawia na indywidualne podejście do każdej sprawy, co pozwala na dokładne zrozumienie potrzeb klienta i dostosowanie strategii prawnej do jego specyficznej sytuacji.

 

***

Przedstawione w powyższej informacji usługi Kancelaria świadczy w sposób uzależniony od zindywidualizowanych potrzeb klienta, w razie potrzeby w ramach kompleksowej obsługi zamierzeń przedsiębiorstwa, zawsze z poszanowaniem zasad poufności, lojalności rzetelności i etyki zawodowej.

A jak możemy pomóc Tobie?