Zakres usług

Profesjonalne usługi prawnicze z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Kompleksowa, stała i doraźna obsługa podmiotów gospodarczych

 1. Doradztwo prawne w zakresie kontraktowania, w szczególności:
  1. negocjowanie i redagowania umów, w tym z kontrahentami zagranicznymi,
  2. tworzenie ram prawnych współpracy przedsiębiorstw, w tym form współpracy zinstytucjonalizowanej.
 2. Doradztwo prawno-podatkowe, w tym w szczególności:
  1. reprezentacja podatnika w postępowaniu podatkowym i kontrolnym,
  2. reprezentacja podatnika w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  3. bieżąca obsługa i doradztwo w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem.
 3. Reprezentowanie Klientów w sporach z ich kontrahentami w toku negocjacji pozasądowych (ugodowych) oraz zastępstwo procesowe.
 4. Obsługa prawna przekształceń podmiotowych i kapitałowych, podziałów, fuzji i akwizycji przedsiębiorstw, w tym:
  1. przygotowanie i pomoc prawna w realizacja przekształceń i reorganizacji,
  2. due diligence prawne przedsiębiorstw,
  3. projektowanie i negocjowanie dokumentów (umów, uchwał, regulaminów itp.) stanowiących podstawę procesu oraz dalszego funkcjonowania przekształcanych (przejmowanych) przedsiębiorstw.
 5. Tworzenie spółek oraz innych podmiotów, w tym np:
  1. przygotowywanie umów, statutów, uchwał protokołów, regulaminów itp.
  2. obsługa prawna pierwszych zgromadzeń wspólników w powołanych spółkach,
  3. postępowanie rejestracyjne (Krajowy Rejestr Sądowy).
 6. Bieżąca pomoc prawna i zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych.
 7. Uczestnictwo w negocjacjach i rokowaniach z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
 8. Sądowa windykacja należności.

Obsługa prawna obrotu i zarządzania nieruchomościami

W tym obszarze, oprócz oczywiście typowej obsługi transakcji nieruchomościami, pomoc prawna obejmuje w szczególności także zagadnienia funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, wsparcie udzielane zarządcom nieruchomości, stosunków między współwłaścicielami itp.

 

Doraźna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym

W tym segmencie Kancelaria zajmuje się reprezentacją podatników w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Nadto Kancelaria podejmuje się dochodzenia zaspokojenia poniesionych szkód majątkowych większych rozmiarów, w pierwszym rzędzie wywołanych bezprawnych lub błędnym działaniem organów publicznych i towarzystw ubezpieczeniowych.

***

Z uwagi na wypracowany i sprawdzony profil działalności Kancelaria co do zasady nie świadczy pomocy prawnej w sprawach rodzinnych i karnych, z wyjątkiem spraw związanych z wykonywaną obsługą przedsiębiorcy, jak np. postępowania karnoskarbowe wynikłe z prowadzonych postępowań podatkowych.

Przedstawione w niniejszej informacji usługi Kancelaria świadczy w sposób uzależniony od zindywidualizowanych potrzeb klienta, w razie potrzeby w ramach kompleksowej obsługi zamierzeń przedsiębiorstwa, zawsze z poszanowaniem zasad poufności, lojalności rzetelności i etyki zawodowej.

A jak możemy pomóc Tobie?