W sądach na terenie kraju zapadają korzystne dla kredytobiorców wyroki, dzięki którym odzyskują oni nadpłacone środki z kredytu frankowego wraz z odsetkami.  Zwrot może sięgać kilkuset tysięcy złotych, a dodatkowo w przypadku kredytów jeszcze nie spłaconych, umowa zostaje uznana za nieważną, co skutkuje wykreśleniem hipoteki z nieruchomości. Wyroki takie dotyczą zarówno kredytów denominowanych, jak i kredytów indeksowanych.

Dlaczego zapadają takie wyroki? Jest to skutkiem ustalenia, że w umowie zawartej z kredytobiorcą są nieuczciwe postanowienia, za sprawą których Bank może ustalać saldo zadłużenia i wysokość raty w sposób krzywdzący dla danej osoby. Banki bowiem tak stworzyły wzorce umów frankowych, aby zabezpieczały wyłącznie ich interesy, a nadto dawały możliwość kształtowania długu kredytobiorców. Niewątpliwe w ten sposób Bank zaburza równowagę pomiędzy stronami kontraktu powodując, że jego wykonanie staje się nieprzewidywalne. Konsumenci w takiej sytuacji mogą powołać się na ochronę wynikającą z art. 3851 Kodeksu cywilnego, który ustanawia zasadę, że postanowienia naruszające dobre obyczaje i interesy konsumentów nie wiążą ich. Jednak jeżeli kredyt był wzięty „na firmę”, to co do zasady nie można powoływać się na ten przepis.

Co więc może zrobić przedsiębiorca, gdy posiada kredyt frankowy?

Umowa frankowa przedsiębiorcy tak samo jak w przypadku umów konsumentów, najczęściej narusza podstawowe zasady prawa cywilnego, które dotyczą wszystkich osób, bez względu na ich status. Należą do nich zasady współżycia społecznego, zasada równowagi kontraktowej, nominalizmu itp. Potwierdza to wzrost zadłużenia z tytułu kredytu, który na przestrzeni lat dotknął także osoby mające własne działalności gospodarcze. Z tego powodu, umowa kredytu frankowego przedsiębiorcy może zostać uznana za nieważną w całości lub w części, a przedsiębiorca w związku z tym ma prawo dochodzić zwrotu nadpłaconych na rzecz Banku kwot.

W ostatnich latach, m. in. za sprawą orzeczeń Sądu Najwyższego, przedsiębiorcy uzyskiwali korzystne dla siebie orzeczenia. Poniżej przedstawiamy Państwu tylko niektóre
z nich:

  • Uchwałą z dnia 28.04.2022 r. wydaną w sprawie III CZP 40/22 Sąd Najwyższy stwierdził, że z uwagi na zachwianie równowagi kontraktowej, wprowadzenie nadrzędności jednej ze stron i podporządkowaniu drugiej, umowa kredytu frankowego przedsiębiorcy była nieważna już w dacie jej zawarcia. Takie ułożenie wzajemnych praw i obowiązków w ocenie Sądu Najwyższego wypaczyło naturę umowy kredytu i jest niedopuszczalne prawnie.

  • Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok z dnia 14.12.2021 r. (XVI GC 1309/20) oraz wyrok z dnia 5.05.2023 r. (XVI GC 553/22), w których ustalił nieważność umów kredytów frankowych przedsiębiorców i zasądził na ich rzecz nadpłaty sięgające kilkuset tysięcy złotych

Wyroków korzystnych dla przedsiębiorców jest więcej, lecz sukces nie zawsze wymaga długotrwałego procesu sądowego. Swoje roszczenie przedsiębiorca może zgłosić także poprzez:

  • złożenie reklamacji i wezwanie Banku do zapłaty,
  • złożenie wniosku o mediację lub arbitraż,

Dobór rozwiązania będzie zależał od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz celów, jakie będzie można osiągnąć. Dlatego niezwykle ważne jest, aby swoją sytuację skonsultować z radcą prawnym lub adwokatem, który wyjaśni wszelkie korzyści i ryzyka związane ze sporem z Bankiem.

Eksperci z naszej Kancelarii zapraszają do skorzystania z dedykowanych konsultacji, dzięki którym będą Państwo uzyskać pomoc w zakresie swojego kredytu frankowego i to niezależnie od banku, w którym był zawarty.

Paweł Januchowski