Spory Sądowe

Jesteśmy ekspertami w prowadzeniu trudnych i przełomowych spraw i postępowań sądowych w Bydgoszczy

Postępowania sądowe w Bydgoszczy

Jedną z podstawowych specjalizacji Kancelarii TEBI jest reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Doświadczenie ponad 30 lat prowadzenia postępowań sądowych pozwoliło nam zdobyć unikalną wiedzę, w jaki najbardziej skuteczny i efektywny sposób dochodzić praw naszych Mandantów. Nasz zespół doświadczonych prawników doskonale radzi sobie z rozwiązywaniem konfliktów i dążeniem do korzystnych dla klienta rozstrzygnięć, każdorazowo przy indywidualnym i spersonalizowanym podejściem do sprawy.

Prawnik Bydgoszcz - Kancelaria Prawna Tebi

Nasze specjalizacje

Postępowania sądowe Bydgoszcz

Jesteśmy ekspertami w prowadzeniu trudnych i przełomowych spraw. Wiele z rozstrzygnięć zapadłych w prowadzonych przez nas sprawach miało charakter nowatorski i precedensowy. Oferujemy klientom profesjonalne doradztwo i pomoc prawną we wszelkich spornych sytuacjach, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Co roku prowadzimy kilkaset spraw sądowych o różnorodnym charakterze, w tym dotyczące takich kwestii jak:

 

 • windykacja należności,
 • nieruchomości, w tym spory reprywatyzacyjne i dotyczące szkód planistycznych,
 • prawa medycznego, w tym odszkodowania za błędy medyczne,
 • odpowiedzialności członków organów spółek,
 • należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • spory o rozwiązanie spółki,
 • Skarga Pauliańska (uznanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, za bezskuteczną wobec tego wierzyciela),
 • spory między wspólnikami lub jej organami oraz samą spółką,
 • roszczenia z tytułu umowy o roboty budowlane, w tym spory między inwestorem a wykonawcą lub podwykonawcą,
 • prawa wynikające z rękojmi, umów sprzedaży, dostawy towarów i innych umów prawa cywilnego,
 • spory wynikające z umów najmu, dzierżawy oraz bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • prawa własności nieruchomości oraz ograniczone prawa rzeczowe, w tym zasiedzenie, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu itp.,
 • ochrona dóbr osobistych.

Obsługa prawna firm i osób prywatnych w Bydgoszczy

Nasz priorytet to wysoka jakość i szybkość komunikacji z klientem. Staramy się dokładnie zrozumieć istotę przedstawionego problemu oraz oczekiwania klienta. Przywiązujemy dużą wagę do poszerzania naszej wiedzy z zakresu prawa cywilnego i handlowego, ale również starannie zgłębiamy techniczne i praktyczne aspekty działalności naszych klientów. Oferujemy konstruktywne rozwiązania i otwarcie przedstawiamy obszary ryzyka oraz jego skali.

W zakresie prowadzonych sporów sadowych Kancelaria świadczy usługi:

 • bieżącego doradztwa prawnego, w tym analiza roszczeń, ocena zasadności inicjowania postępowania oraz budowa strategii procesowej,
 • sporządzania pism procesowych na wszystkich etapach postępowania, w tym pozwy, pisma przygotowawcze, apelacje, wnioski egzekucyjne, skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego,
 • reprezentacji procesowej klienta przed sądami i urzędami na każdym szczeblu,
 • negocjacje i mediacje pozasądowe oraz przed mediatorem sądowym.

W zakresie prowadzonych sporów sądowych Kancelaria świadczy także usługi reprezentacji przed sądami arbitrażowymi.

Odezwij się do nas